Klauzula RODO

Klauzula RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 – dalej RODO)


 1. Administratorem danych osobowych jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 84, 59-301 Lubin, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129561, REGON 390141468 , NIP 692-000-17-80.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem mailowym: iod@mckk.com.pl  lub numerem telefonu 887380087 lub adresem pocztowym: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin
 3. Celem przetwarzania danych jest spełnienie wymagań prawnych związanych z realizacją procesu dydaktycznego w związku z udziałem w szkoleniu, kursie itp. organizowanym przez MCKK.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowego realizowania przez MCKK procesu dydaktycznego Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji celów dla których są przetwarzane.
 6. Podane dane zostaną usunięte po okresie przechowywania przewidzianym w przepisach
  o archiwizacji określonych dokumentów.
 7. Dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz zainteresowanym podmiotom prywatnym, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw lub gdy będzie to podyktowane ogólnym interesem publicznym.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i niezautomatyzowany w bazie danych uczestników szkoleń, kursów i innych form organizowanych przez MCKK, na użytek realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na czynności dokonane przed datą dostarczenia cofnięcia do MCKK.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkim obowiązującymi przepisami.
 13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez w/w administratora danych w celu realizacji obowiązków wynikających z udziału w kursie, szkoleniu itp.
 14. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.