Bony


Zniżki dla naszych słuchaczy

Dla naszych Słuchaczy przygotowaliśmy system bonów zniżkowych. Corocznie, na koniec sierpnia przesyłamy naszym Słuchaczom imienny “bon kontynuacyjny” gwarantujący uczestnikom zajęć grupowych 5% zniżki od regularnej ceny kursu w kolejnym roku nauki. Dodatkowo nasi Słuchacze otrzymują “bon rekomendujący”, który mogą przekazać wybranej przez siebie osobie otrzymując dodatkowe 3% rabatu, jeśli osoba ta skorzysta z naszej oferty językowej i będzie kontynuować naukę do końca roku szkolnego. Bon należy zabrać ze sobą na pierwsze zajęcia, podczas których podpisywana jest umowa o kształcenie.

 

REGULAMIN BONÓW RABATOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH

§1

Regulamin określa zasady przyznawania bonów rabatowych uczestnikom kursów języków obcych, organizowanych przez Szkołę Języków Obcych Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie.

 • Postanowień Regulaminu nie stosuje się do innych kursów i szkoleń, organizowanych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o.
 • Postanowień Regulaminu nie stosuje się do:
  a) osób kierowanych na naukę w SJO przez pracodawców
  b) osób uczących się na podstawie indywidualnych umów;
  c) Pracowników MCKK i ich Rodzin – korzystających z ulg na podstawie innych Regulaminów.
 • Ilekroć w Regulaminie używa się:
  a) skrótu SJO – oznacza on Szkołę Języków Obcych MCKK
  b) skrótu MCKK – oznacza on Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o.
  w Lubinie

§2

 1. Każdy uczestnik kursu języka obcego w SJO – z zastrzeżeniem zapisów 1 pkt. 3 – ma prawo do bonów rabatowych.
 2. Rozróżnia się dwa typy bonów:
 3. “Bon Niebieski” – bon rabatowy dla osób kontynuujących naukę w SJO MCKK – imienny bon gwarantujący uczestnikowi kursu zniżkę w wysokości 5% ceny kursu wynikającej z kalkulacji – w przypadku, gdy podejmie on naukę w SJO w kolejnym roku szkolnym
 4. “Bon Zielony” – bon rekomendujący SJO MCKK

Każdy uczestnik kursu może przekazać bon dowolnej osobie – np. członkowi swojej rodziny, koledze itp. osoba, która zgłosi się do SJO z ważnym “Bonem Zielonym” uzyska 5% zniżki od ceny przewidzianej aktualną kalkulacją na naukę języka obcego na dowolnym kursie.

 

§3

 1. Zasady korzystania z bonów:
  a) Osoby będące posiadaczami bonów zobowiązane są do przedstawienia ich przed podpisaniem umowy dotyczącej nauki w SJO
  b) Osoba rekomendująca – tzn. ta która przekazała “Bon zielony” uprawniona będzie do dodatkowej 3% zniżki w cenie kursu
  c) Zniżka, o której mowa w 3 pkt. 1, ppkt. b) nie przysługuje, jeśli osoba korzystająca z rekomendacji zrezygnuje z kursu wcześniej niż przed realizacją połowy godzin przewidzianej programem nauczania.
  d) Przyznane zniżki zostaną rozliczone w ostatnim lub przedostatnim miesiącu nauki na danym kursie zgodnie z podpisanym aneksem.
  e) W razie zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat określonych w umowie o naukę w SJO przysługujące zniżki zostają anulowane.
 2. Każdy bon wydawany przez SJO zawiera następujące informacje:
  a) nazwa bonu,
  b) krótka informacja o zastosowaniu bonu oraz odwołanie do “Regulaminu Bonów Zniżkowych dla uczestników kursów języków obcych” obowiązującego w MCKK,
  c) termin ważności bonu,
  d) nr bonu,
  e) podpis osoby wydającej bon
  f) imię i nazwisko oraz numer PESEL posiadacza bonu * (opcjonalnie).
 3. Kierownik Działu Szkoleń Menadżerskich odpowiada za prowadzenie Rejestru wydanych bonów zawierającego mn.in. dane zawarte w §3 pkt. 2.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za rejestrację i wydawanie bonów są Kierownik Działu Szkoleń Menadżerskich lub osoba upoważniona przez niego.

§4

Sprawy związane z ewentualnymi wątpliwościami i stosowaniem niniejszego regulaminu rozstrzyga Zarząd Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie.

 

§5

Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych w czasie jego obowiązywania.